Biyosidal Ürünler

Türkiye'deki mevzuatlarının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlaştırılması ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimi sağlanması  amacı ile Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifine uygun olarak hazırlanmış ve 27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin amacı, biyosidal ürünlerin,  canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesi ve yapılan bu  değerlendirme kapsamında üretimini, ithalatını, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arzını ve denetlenmesini sağlamaktır.